Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W PiMBP w Rybniku informacji publicznej udziela Dyrektor Biblioteki poprzez:

·         ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         udostępnienie na wniosek zainteresowanego,

·         wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony:

·         ustnie,

·         pisemnie, (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ks. Józefa Szafranka 7,44-200 Rybnik)

·         drogą elektroniczną(sekretariat@biblioteka.rybnik.pl).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Biblioteka powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku Biblioteka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli Biblioteka nie posiada informacji o którą prosi wnioskodawca, niezwłocznie poinformuje o tym  wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji, może pobrać od wnioskodawcy opłatę, w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty, wnioskodawca zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-01-02 Iwona Mościcka Publikacja
Wyświetleń: 2888